คณะนิติศาสตร์ ร่วมนำเสนอสื่อสารแผนงานวิจัยในหัวข้อ "แนวทางการส่งเสริมลงทุนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2"

27/3/2566 15:22:06น. 813
แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ

        วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในนามผู้อำนวยการแผนงานวิจัย พร้อมด้วยผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ผศ.ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ ในนาม หัวหน้าโครงการย่อยที่ 1 “การยกระดับธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ” และดร.อภิญญาภรณ์ โสภา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ในนามหัวหน้าโครงการย่อยที่ 2 “เตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ” 

        คณะผู้วิจัยจากแผนงานวิจัยเรื่อง"แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ" ร่วมนำเสนอสื่อสารแผนงานวิจัยในหัวข้อ "แนวทางการส่งเสริมลงทุนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2" ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา          

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง   
เพิ่มข่าวโดย :   pantasin.je@up.ac.th   
27/3/2566 15:22:06น. 813
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน