บุคลากรและนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร์ เข้าร่วมการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

3/4/2566 9:07:28น. 787
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ประกอบไปด้วย ดร.ปิยะพงษ์  สุปัญโญ อาจารย์นวพร  เกษสุวรรณ และอาจารย์กมลพงษ์ รัตนสงวนวงศ์ พร้อมด้วยนิสิตในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เข้าร่วมเวทีการนำเสนอโครงการย่อย (Proposal) ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ในรูปแบบ Onsite และ Online โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้พัฒนาตนเอง และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นที่ปรึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชน ประเภท ลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการOTOP หรือ กลุ่มอาชีพในชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์และท่องเที่ยวชุมชน พัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาดการค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงเกิดการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน  การทำงานต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก่อให้เกิดประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพตัวเองเมื่อออกสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนสร้างความมั่นคงของรากฐานสังคมจากพื้นฐานความเข้าใจของคนรุ่นใหม่

โดย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้ร่วมนำเสนอรายละเอียดแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย ภายใต้ชื่อทีม Longlongkwan : ลองล่องกว๊าน วิสาหกิจชุมชน หัตถกรรมล้านนาสันปูเลย

2. โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรห้วยแม่ผง ภายใต้ชื่อทีม Coffee Idea วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรห้วยแม่ผง บ้านถ้ำ

3. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนบ้านบัว ภายใต้ชื่อทีม ไมซ์ชุมชนเพื่อคนบ้านบัว กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านบัว

 

โดยทั้ง 3 ทีม ได้นำเสนอถึงการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนเป้าหมาย รวมถึงแผนการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ ที่ทำให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของอาจารย์และนิสิต เกิดบูรณาการองค์ความรู้สมัยใหม่ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อไป

 

นอกจากนี้ในเวลทนำเสนอโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผอ.สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด คุณวิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการ พร้อมด้วย คุณณัฐวุฒิ ธรรมตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และองค์กรชุมชน คุณสุรพล โสมะภีร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน คุณวันชัย ทุ่งพะนา ผอข.พะเยา คุณจริยาภรณ์ ไชยมีสุข ผจส.มหาวิทยาลัยพะเยา และพนักงานหน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน ภาค 9 ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการย่อยและให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนากลุ่มชุมชนร่วมอีกด้วย      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
3/4/2566 9:07:28น. 787
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน