งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ได้จัดอบรมการจัดการและใช้ประโยชน์จากมลพิษและของเสีย (รุ่นที่ 1) ขึ้น โดยมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก เป็นวิทยากร

18/4/2566 12:55:58น. 787
งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ได้จัดอบรมการจัดการและใช้ประโยชน์จากมลพิษและของเสีย (รุ่นที่ 1) ขึ้น โดยมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก เป็นวิทยากร สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้มีเป้าหมายให้คณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 29 หน่วยงาน ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล


      

facebooktwitterline


ภาพ :   มนตรี ตาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    มนตรี ตาวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   montree.ta@up.ac.th   
18/4/2566 12:55:58น. 787
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน