คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ(Professional Standard Framework, PSF)

20/4/2566 10:43:17น. 751
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
       คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (ProfessionalStandard Framework, PSF) ณ ร้าน The Moon 1971 ในวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“การเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (อาจารย์มืออาชีพ UP-PSF)” สำหรับคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์


        ซึ่งการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (UP-PSF และ Thailand PSF) เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ ในการพัฒนาศาสตร์ของตน และการจัดองค์ประกอบของการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลที่สอดคล้องกันและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ได้


         คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจแนวทางของการประเมินทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะในการจัดการเรียนการสอนกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน และปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้คณาจารย์ในคณะฯ สำหรับประเมินทักษะการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard Framework, PSF) ต่อไป
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มณมรกต บัวแดง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
20/4/2566 10:43:17น. 751
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน