การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 8 (1/2566)

27/4/2566 0:28:35น. 951
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 8 (1/2566) เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของระดับมหาวิทยาลัยพะเยา (ITA) ฯ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใสฯ ครั้งที่ 8 (1/2566) เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของระดับมหาวิทยาลัยพะเยา (ITA) และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองแผนงาน ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8 (1/2566) นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ประธาน), รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (กรรมการและเลขานุการ), รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร (กรรมการ), รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (กรรมการ), รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต (กรรมการ), รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ (กรรมการ), รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน (กรรมการ), หัวหน้าส่วนงานวิชาการ (กรรมการ), ผู้ช่วยอธิการบดี (กรรมการ), หัวหน้าส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย (กรรมการ), พร้อมด้วย ผศ.ดร.สรายศ ร่าเริงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ), หัวหน้างานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใส (ผู้ช่วยเลขานุการ) และฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ

วัตถุประสงค์ของการประชุม

  • เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อมูลบนเว็บไซต์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) ระดับมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบ ITAS ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และเสนอผู้บริหารอนุมัติข้อมูล OIT ของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป
  • รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment: UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระบบ UP ITA พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีถัดไปร่วมกันกับเครือข่ายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างมีส่วนร่วม รวมทั้งสร้างการรับรู้และการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 39 หน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ AA จำนวน 7 หน่วยงาน, ระดับ A จำนวน 23 หน่วยงาน และระดับ B จำนวน 8 หน่วยงาน

การประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ AA, ระดับ A และระดับพัฒนาการดีเด่น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นไป ตามประเภทผลการประเมินดังนี้

  1. ประเภทหน่วยงานต้นแบบโดดเด่น (ผลการประเมินระดับ AA) จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ กองแผนงาน, สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา, กองกลาง, สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, กองกิจการนิสิต,กองคลัง และกองทรัพย์สิน

  2. ประเภทหน่วยงานต้นแบบ (ผลการประเมินระดับ A) จำนวน 23 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาเขตเชียงราย, กองบริหารงานวิจัย, วิทยาลัยการศึกษา, กองกฎหมาย, กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา, หน่วยตรวจสอบภายใน, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา, คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, กองการเจ้าหน้าที่, กองบริการการศึกษา, คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยการจัดการ, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี, ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์ และกองอาคารสถานที่

  3. ประเภทหน่วยงานที่มีพัฒนาการดีเด่น ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (ผลการประเมินมากขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูงสุดในแต่ละประเภทหน่วยงาน) จำนวน 2 หน่วยงาน กองกฎหมาย และคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานวิชาการและหัวหน้าส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมถ่ายภาพการเข้ารับมอบเกียรติบัตรและแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตร่วมกัน ทั้งนี้ อธิการบดี ได้แจ้งแก่หัวหน้าส่วนงานกำกับติดตามให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อภิเชษฐ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    อัญชนา ปินตา   
เพิ่มข่าวโดย :   apichet.pa@up.ac.th   
27/4/2566 0:28:35น. 951
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน