งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมการระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (รุ่น2) ณ ห้องงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่

27/4/2566 13:10:54น. 877
งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมการระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  (รุ่น2) ณ ห้องงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ อาคารหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก เป็นวิทยากร สำหรับการอบรมครั้งนี้ ได้มีเป้าหมายให้คณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 29 หน่วยงาน ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล      

facebooktwitterline


ภาพ :   มนตรี ตาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    มนตรี ตาวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   montree.ta@up.ac.th   
27/4/2566 13:10:54น. 877
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน