คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาออกแบบหลักสูตรงานวิจัยและบริการวิชาการ ณ กรมควบคุมโรค

27/4/2566 16:22:45น. 772
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาออกแบบหลักสูตรงานวิจัยและบริการวิชาการ ณ กรมควบคุมโรค
วันที่ 24 - 26 เมษายน 2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาออกแบบหลักสูตรงานวิจัยและบริการวิชาการ ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.สุทธิชัย ศิรินวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และบุคลากร เข้าร่วมเพื่อหารือทิศทางและการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารและพัฒนาการดำเนินงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมและบูรณาการในด้านการจัดการเรียนการสอน ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรของกรมควบคุมโรค ร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในครั้งนี้


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
27/4/2566 16:22:45น. 772
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน