คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาออกแบบหลักสูตรงานวิจัยและบริการวิชาการ ณ กรมสุขภาพจิต

27/4/2566 16:26:45น. 703
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาออกแบบหลักสูตรงานวิจัยและบริการวิชาการ ณ กรมสุขภาพจิต
วันที่ 24 - 26 เมษายน 2566
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนาออกแบบหลักสูตรงานวิจัยและบริการวิชาการ ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.สุทธิชัย ศิรินวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และบุคลากร เข้าร่วมเพื่อหารือทิศทางและการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารและพัฒนาการดำเนินงาน รวมทั้งเตรียมความพร้อมและบูรณาการในด้านการจัดการเรียนการสอน ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เทอดศักดิ์ เดชคง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยบุคลากรจากกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองบริหารระบบสุขภาพจิต สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โรงพยาบาลสวนปรุง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในครั้งนี้


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
27/4/2566 16:26:45น. 703
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน