โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ Innovation Day 2023

29/4/2566 11:08:17น. 1072
#โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #UPH #UniversityofPhayaoHospital #เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน
วันที่ 26 เมษายน 2566 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ Innovation Day กิจกรรม UPH Innovation Day 2023
ส่งเสริมให้บุคลากรทางวิชาชีพและบุคลากรสายสนับสนุน เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมให้บุคลากรมีองค์ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานประจำของตนเอง รวมทั้งยกย่องบุคคลต้นแบบ
ขององค์กร (Role Model MED UP) 5 ด้าน ได้แก่ M : Moral and service mind, E : Engagement, D : Development,
U : Unity, P : Professional ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานในพิธีเปิดโครงการ และมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ
ขององค์กร (Role Model MED UP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 กลุ่ม จาก 5 ด้าน ดังนี้

1. กลุ่มสนับสนุน
รางวัลด้าน M : Moral and Service Mind ได้แก่ นายสุริยา กาใจ
รางวัลด้าน E : Engagement ได้แก่ นางจิราพร เซี่ยงฉิน
รางวัลด้าน D : Development ได้แก่ นายเชษฐาฤทธิ์ บริบูรณ์
รางวัลด้าน U : Unity ได้แก่ นางสาวเกวลิน โคอิซูมิ
รางวัลด้าน P : Professional ได้แก่ นายกฤษณะ นามศร

2. กลุ่มวิชาชีพพยาบาล
รางวัลด้าน M : Moral and Service Mind ได้แก่ นางสาวชนากานต์ น้ำพี้
รางวัลด้าน E : Engagement ได้แก่ นางสาววีรญา ขันเมือง
รางวัลด้าน D : Development ได้แก่ นางสาวนิลวรรณ แสนศรี
รางวัลด้าน U : Unity ได้แก่ นางสาวสุพรรณี จิตนารี
รางวัลด้าน P : Professional ได้แก่ นางสาวนันทยา กลางหมู่

3. กลุ่มวิชาชีพพยาบาล
รางวัลด้าน M : Moral and Service Mind ได้แก่ นางสาวจารุพักตร์ นันชัยอุด
รางวัลด้าน E : Engagement ได้แก่ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี
รางวัลด้าน D : Development ได้แก่ นายวรัญชัย วงษ์วรศรีโรจน์
รางวัลด้าน U : Unity ได้แก่ นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์
รางวัลด้าน P : Professional ได้แก่ นายแพทย์จิรวงศ์ ศรีสมบูรณ์

สำหรับการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI) ที่โดดเด่น
จากการปฏิบัติงาน หรืองานประจำ พร้อมจัดแสดงโปสเตอร์ผลงาน จำนวน 15 ผลงาน ได้แก่
1. งานรังสีวิทยา (เรื่อง การลดอัตราการถ่ายภาพเอกซเรย์ซ้ำ)
2. งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (เรื่อง UPH PROFESSIONAL TRIAGE “นักคัดกรองมืออาชีพ”)
3. งานการพยาบาลวิสัญญี (เรื่อง คำนวณยาชา มาตรงนี้)
4. งานเทคนิคการแพทย์ (เรื่อง LIS Help 2 Approve)
5. งานเวชระเบียนและสถิติ (เรื่อง MEDICAL RECORD TRACKING PROGRAM)
6. งานประกันสุขภาพ (เรื่อง ระบบวิเคราะห์ และติดตามสถานะเรียกเก็บ
ค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา)
7. งานเทคนิคการแพทย์ (เรื่อง DaSHBOARD MT SUPPLY)
8. งานเทคนิคการแพทย์ (เรื่อง ตู้ผึ่งสไลด์ ลดเชื้อ ลดเวลา)
9. งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (เรื่อง กระดานมหัศจรรย์ ป้องกัน Drug interaction)
10. งานการพยาบาลห้องผ่าตัด (เรื่อง การป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกค้างในแผลผ่าตัด)
11. งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
(เรื่อง ทะลวงท่อเร็วไว ไว้ใจ สะอาด ปลอดภัย แน่นอน)
12. ศูนย์บริการธาลัสซีเมีย (เรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัย ΑLPHA-THALASSEMIA 2
ด้วยเทคนิค RELATIVE GENE QUANTIFICATION REAL-TIME PCR
ในงานบริการธาลัสซีเมีย)
13. งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (เรื่อง FAHMUI SAFETY BELT)
14. งานการพยาบาลผู้ป่วยใน (เรื่อง นาฬิกาเตือนใจ ไร้ Bed sore)
15. งานกายภาพบำบัด (เรื่อง ตารางนัดหมายผู้ป่วยกายภาพบำบัดออนไลน์)

รางวัลการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI)
ชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง ตู้ผึ่งสไลด์ ลดเชื้อ ลดเวลา งานเทคนิคการแพทย์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง ระบบวิเคราะห์ และติดตามสถานะเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา งานประกันสุขภาพ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง ทะลวงท่อเร็วไว ไว้ใจ สะอาด ปลอดภัย แน่นอน งานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ผลงานเรื่อง MEDICAL RECORD TRACKING PROGRAM งานเวชระเบียนและสถิติ
ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง FAHMUI SAFETY BELT งานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง การป้องกันสิ่งแปลกปลอมตกค้างในแผลผ่าตัด งานการพยาบาลห้องผ่าตัด

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานและเป็นสักขีพยานในพิธีมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ
ขององค์กร (Role Model MED UP)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   
29/4/2566 11:08:17น. 1072
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน