วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 (The 9th Phayao Graduate Research Conference; PGRC 9)

2/5/2566 9:19:11น. 559
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 (The 9th Phayao Graduate Research Conference; PGRC 9)

     วันที่ 30 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 (The 9th Phayao Graduate Research Conference; PGRC 9) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้อง Active Learning Classroom อาคารเรียนรวม CE มหาวิทยาลัยพะเยา

     ภายในโครงการฯ มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้เท่าทันและเฝ้าระวังการซื้อขายผลงานวิจัย (Authorship)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตกุล บรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Indexed in TCI) บรรณาธิการ Walailak journal of Science and Tachnology (Indexed in Scopus) และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation ของนิสิตปริญญาโทแผน ข สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัส 64 จำนวน 105 คน และสาขาอื่น ๆ เพื่อให้นิสิตได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์วิจัยระหว่างนิสิต อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
2/5/2566 9:19:11น. 559
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน