คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9

2/5/2566 10:28:11น. 19086
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ในการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ณ ห้อง CE 06203-06204  อาคารเรียนรวมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา

       รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะจัดโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9  และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และกล่าวคำขอบคุณคณะกรรมการผู้ดำเนินโครงการนี้ รวมถึงท่านผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก (รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) ที่สละเวลามาวิพากษ์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ จำนวน 12 ผลงาน

             หลังจากผ่านกระบวนการนำเสนอบทความวิจัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกเรียนปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อดำเนินกระบวนการในลำดับต่อไปก่อนสำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดในระเบียบของทางมหาวิทยาลัย

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร   
ข้อมูล/ข่าว :    รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
2/5/2566 10:28:11น. 19086
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน