วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ และงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ประจำปี 2566

2/5/2566 15:57:51น. 1265
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ และงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ประจำปี 2566
     วันที่ 28 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ และงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ประจำปี 2566 “การออกแบบการบริหารการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม (Educational Management Design for Social and Economics Transformation)" โดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.) ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างเครือข่ายในการสร้างสรรค์งานวิจัย งานวิชาการระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ในการพัฒนางานวิชาการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
2/5/2566 15:57:51น. 1265
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน