คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรการเงินและการลงทุน ที่ได้รับทุนสอบหลักสูตร CISA ระดับ Foundation Knowledge (คุณวุฒิ AISA)

2/5/2566 17:34:15น. 21597
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับน นายนันทวัฒ เจริญ นิสิตสาขาวิชาการเงินและการลงทุน ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับทุนสอบหลักสูตร CISA ระดับ Foundation Knowledge (คุณวุฒิ AISA) ในโครงการทุน New Breed Capital Market Financial Professionals 2023 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดการลงทุนผ่านหลักสูตร Certified Investment and Securities Analystระดับ Foundation Knowledge (AISA) ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น พร้อม Guideline สำหรับการเรียนรู้ อีกทั้งเติมเต็มความรู้ ทักษะ และประสบการณ์นอกห้องเรียนกับกิจกรรม Exclusive Financial Career Camp ที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้ทางด้านการเงินการลงทุน รวมถึงสัมผัสโลกธุรกิจและการทำงานของมืออาชีพผ่านการเยี่ยมชมกิจการตามสายงานที่สนใจ เพื่อเตรียมพร้อมและติดอาวุธความรู้สู่ความเป็นมืออาชีพบนเส้นทางวิชาชีพสายการเงิน อีกทั้งถือเป็นการสร้างฐานผู้ประกอบวิชาชีพรุ่นใหม่ที่มีความรู้และทักษะตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทุนในอนาคต ทั้งฝั่ง Demand และ Supply ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการเงินในตลาดทุน โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับทุนสนับสนุนการอบรมและทดสอบหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst ระดับ Foundation Knowledge เพื่อให้ได้คุณวุฒิ Accredited Investment and Securities Analyst (AISA) ซึ่งเป็นคุณวุฒิความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุนที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการใช้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านนักวิเคราะห์การลงทุน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการเงินและการลงทุน   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการเงินและการลงทุน   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/5/2566 17:34:15น. 21597
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน