รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาหลักสูตรนำร่อง AUN-QA

3/5/2566 16:22:02น. 569
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาหลักสูตรนำร่อง AUN-QA

     อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรดำเนินงาน โครงการพัฒนาหลักสูตรนำร่อง AUN-QA (Asian University Network Quality Assurance) ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าใจระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA และเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการรับประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยเกณฑ์ AUN-QA เนื้อหาในการอบรม ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เกณฑ์คุณภาพที่ 2 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพที่ 3 แนวทางการจัดการเรียนการสอน เกณฑ์คุณภาพที่ 4 การประเมินผู้เรียน เกณฑ์คุณภาพที่ 5 บุคลากรสายวิชาการ เกณฑ์คุณภาพที่ 6 การบริการและการสนับสนุนผู้เรียน เกณฑ์คุณภาพที่ 7 สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน และ เกณฑ์คุณภาพที่ 8 ผลผลิตและผลลัพธ์  ในการนี้ อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู ประธานหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น พร้อมด้วย ผศ.โขมพัฒน์ ประวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆ ด้วย  จากนั้นมีการสรุปประเด็นและตอบข้อซักถามในช่วงท้ายโครงการฯ


ภาพ / ข้อมูล : อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์

ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก : Facebook Page คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   Facebook Page คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม / อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
3/5/2566 16:22:02น. 569
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน