คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง EdPEx

9/5/2566 9:41:27น. 444
คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง EdPEx


       คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง EdPEx ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา ผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบ EdPEx จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากร


       โครงการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง EdPEx จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ วางแผน และปรับปรุงกระบวนการ การดำเนินงานของหน่วยงานให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดทำการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน ภาพ : อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปศาสตร์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ :
http://libarts.up.ac.th/  
Page Facebook :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
9/5/2566 9:41:27น. 444
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน