วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566

9/5/2566 18:33:21น. 732
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร  ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566

     เมื่อวันที่ 2–3 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้แทนคณบดีวิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในรูปแบบ Hybrid Conference และร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิจัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้ง ปาฐกถาเรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการทำงานของมหาวิทยาลัยสู่การวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)” ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานถึงเป้าหมายการดำเนินโครงการฯ อีกทั้งได้ปาฐกถาเรื่อง “การขับเคลื่อนองค์กรทางการศึกษาเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและผู้ประกอบการ”

     กิจกรรมภายในโครงการมีการเสวนาทางวิชาการ “การวิจัยทางการศึกษาสู่สังคมผู้ประกอบการที่ยั่งยืน” วิทยากรประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล และรองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ นอกจากนั้นยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โปรแกรมใหม่ RTAP การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือการวิจัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การวิจัยสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและผู้ประกอบการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (Researching the Society of Lifelong Learning and Entrepreneurial towards the Sustainable Development Goals (SDGs)” โดย ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ “การบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Educational Administration for Sustainable Development)” โดย ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ “การปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลและการสร้างผู้ประกอบการทางการศึกษา (Digital Transformation and Educational Entrepreneurship)” โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ รวมทั้งการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบ On Ground ประเภท Poster Presentation และประเภท Oral Presentation ของนักวิจัย นิสิต นักศึกษาทั้งภายในและต่างสถาบันเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ซึ่งการเข้าร่วมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายวิทยาลัยการศึกษาที่ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
9/5/2566 18:33:21น. 732
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน