บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

10/5/2566 11:44:25น. 482
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ ประธานหลักสูตร (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม, อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจ, ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง, ดร.กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์, ดร.ฑาริกา พลโลก, ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข อาจารย์ประจำสาขาหลักสูตรการบัญชี, อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการการสื่อสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง และดร.ณปภา สุวรรณรงค์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารสื่อใหม่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองบริการการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถโค้ชผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รูปแบบหรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการสร้างประสบการณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ ไชยสุ รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะเกษตรนวัตและการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ เทคนิคการโค้ช” เป็นหัวข้อที่จะทำให้โค้ชผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหัวข้อเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ experiential learning” เป็นหัวข้อที่ทำให้ทราบถึงเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเน้นการสร้างประสบการณ์  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ/กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริการการศึกษา/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
10/5/2566 11:44:25น. 482
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน