ผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง EdPEx ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

10/5/2566 11:46:02น. 492
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดี, ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล, นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน, นายนพดล วรรณสอน หัวหน้างานบริหารทั่วไป, นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน และว่าที่ร้อยตรี สถาพร มะโนวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง EdPEx ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพัฒนาการจัดทำการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบ EdPEx และเป็นผู้มีประสบการณ์การประเมิน EdPEx 200 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ แนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx และหลักการเขียนรายงานหมวดกระบวนการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพัฒนาการจัดทำการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2565  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
10/5/2566 11:46:02น. 492
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน