กองคลัง ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับ AA หน่วยงาน UP ITA ที่มีผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

10/5/2566 11:58:07น. 863
ITA UPITA
กองคลังได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานต้นแบบโดนเด่น ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Integrity and Transparency Assessment: UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ AA จากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการเข้าร่วม ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา (UP ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อันประกอบด้วย การประเมินผลทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT ) ตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

กองคลังได้รับผลการประเมิน UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ AA คะแนน 95.18จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 39 หน่วยงาน ซึ่งยังคงรักษาระดับ Excellence (ระดับ AA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ทั้งนี้ บุคลากรกองคลังจะยึดมั่นและส่งเสริมหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล สืบไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองคลัง / กองแผนงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    pichai.cha   
เพิ่มข่าวโดย :   pichai.cha@up.ac.th   
10/5/2566 11:58:07น. 863
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน