โครงการจัดอบรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรจีน

12/5/2566 9:16:15น. 214
#สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีพันธกิจในด้านการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต
ให้โอกาสและพัฒนาคนทุกช่วงวันที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รู้ทันโลก
ทันเทคโนโลยี มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนในอนาคต และทักษะการดำรงชีวิต
ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (Life Long Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น นโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อสร้างความหลากหลายของสินค้าและมุ่งสร้างเศรษกิจรากฐานชีวภาพ พืชสมุนไพรทางการแพทย์ทำให้การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าการพัฒนาสมุนไพรต้องได้รับการพัฒนาควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากกระแสการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และตามที่พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่กำหนด ขับเคลื่อน และติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร การส่งเสริมผู้ประกอบการรวมถึง
ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ในเรื่องที่เกี่ยวกับงบประมาณหรือเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรครบวงจร ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีความปลอดภัยมีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อระบบสุขภาพและระบบเศรษฐกิจของประเทศ และครอบคลุมการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรไทยสู่ระดับภูมิภาค (เมืองสมุนไพร: Herbal City) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างการเติบโตของชุมชนอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินการจัดอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จึงจัดโครงการจัดอบรม ขึ้น จำนวน 5 หัวข้อ ดังนี้ 1. การเตรียมสารสกัดสมุนไพรจีนสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
2.
การแปรรูปและพัฒนาสมุนไพรจีนสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเชิงพาณิชย์ 3. การตั้งตำรับเซรั่มผสมสมุนไพรจีนเพื่อความงาม 4. การตั้งตำรับครีมผสมสมุนไพรจีนเพื่อความงาม 5. การเตรียมอิมัลเจลผสมสมุนไพรจีนเพื่อความงาม

facebooktwitterline


ภาพ :   งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
ข้อมูล/ข่าว :    งานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
เพิ่มข่าวโดย :   noppadol.am@up.ac.th   
12/5/2566 9:16:15น. 214
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน