คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัด 4 ฐานการเรียนรู้ต้อนรับนักเรียนโครงการ วมว. ในกิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 13

12/5/2566 14:41:34น. 702
กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 13
            เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม กิจกรรม SCiUS Forum ครั้งที่ 13 ซึ่งเป็นกิจกรรมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ และเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมระหว่างสถาบัน มีนักเรียนในโครงการ วมว. จากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 16 มหาวิทยาลัย 19 โรงเรียน โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคู่ศูนย์มหาวิทยาพะเยา - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก
            ซึ่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนที่ให้ความสนใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่
ฐานที่ 18 การสร้างสรรค์แอนิเมชั่น 3 มิติ มีนักเรียนเข้าร่วมฐาน จำนวน 36 คน โดยมี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เป็นผู้ควบคุมดูแล
ฐานที่ 28 เปลี่ยนข้อมูลภาพให้เป็นแบบจำลองสามมิติ (Turning images into 3D model) มีนักเรียนเข้าร่วมฐาน จำนวน 30 คน โดยมี สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมดูแล
ฐานที่ 29 การใช้งานเซ็นเซอร์กับระบบอัจฉริยะ มีนักเรียนเข้าร่วมฐาน จำนวน 30 คน โดยมี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ควบคุมดูแล
และฐานที่ 30 การใช้งานเซ็นเซอร์กับระบบเกษตรอัจฉริยะ มีนักเรียนเข้าร่วมฐาน จำนวน 30 คน โดยมี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ควบคุมดูแล


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
12/5/2566 14:41:34น. 702
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน