ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.พะเยา โดยคณะเกษตรฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสนอแผนการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 "

12/5/2566 15:48:26น. 802
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.พะเยา โดยคณะเกษตรฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ " เสนอแผนการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 "

ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสนอแผนการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

  

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการฯ อพ.สธ. เป็นผู้กล่าวเปิดงานและบรรยายทิศทางการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ประธานคณะทำงานส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสนอแผนการวิจัย

 

โดยแบ่งกลุ่มงานวิจัยออกเป็น 5 คลัสเตอร์ ได้แก่ กลุ่มงานวิจัยด้านพืช กลุ่มงานวิจัยด้านสัตว์ กลุ่มงานวิจัยด้านชีวภาพอื่น ๆ กลุ่มงานวิจัยด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา รวมถึง กลุ่มงานวิจัยด้านแหล่งทรัพยากร และโบราณคดีในท้องถิ่น ในการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการดังกล่าวนักวิจัยได้เสนอขอบเขตงานวิจัยที่น่าสนใจหลายประเด็น หลังจากนี้ แต่ละกลุ่มจะทำการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน เพื่อทำการประชุมสรุปหัวข้อการวิจัยอีกครั้ง ในลำดับต่อไป    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
12/5/2566 15:48:26น. 802
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน