โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณหอพัก ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคการศึกษา

14/5/2566 10:08:23น. 1579
#โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #UPH #UniversityofPhayaoHospital #เพื่อสุขภาวะที่ดีที่สุดของทุกคน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบหมายให้ งานปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ โดยทีมควบคุมโรคและระบาดวิทยา โดยความร่วมมือกับกองอาคารสถานที่ ดำเนินการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณหอพัก UPDORM หอพักนิสิต และหอพักบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 8 -12 พฤษภาคม 2566
ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ดูแลหอพักปฎิบัติตามแนวทางมาตรการ 5 ป 1 ข ของกรมควบคุมโรค กระทรวงดังนี้ ดังนี้
1 ปิด -ปิดฝาภาชนะให้สนิท
2 ปล่อย -ปล่อยปลากินลูกน้ำ
3 เปลี่ยน -เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้
4 ปรับ -ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
5 ปฏิบัติ -ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
6 ขัด -ขัดล้างไข่ในภาชนะที่มีน้ำขัง เป็นประจำอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และงานปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   
14/5/2566 10:08:23น. 1579
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน