นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จัดเวทีส่งต่อและคืนข้อมูลให้เกษตรกรพื้นที่ชุมชน ณ ห้องประชุมนงพรรีสอร์ท อำเภอปง จังหวัดพะเยา

17/5/2566 18:11:31น. 1188
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดย ดร.วารัชย์ มัธยมบุรุษ ผู้อำนวยการแผนโครงการะยะที่ 1 และดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หัวหน้าโครงการย่อย 3) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร สีตะพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล หัวหน้าโครงการย่อย 1 และ 2 ดำเนินโครงการ "การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการเลี้ยงกบสู่สัตว์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์สร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากจังหวัดพะเยา บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ได้ทำการจัดเวทีส่งต่อและคืนข้อมูลให้เกษตรกรพื้นที่ชุมชน ณ ห้องประชุมนงพรรีสอร์ท อำเภอปง จังหวัดพะเยา

โดยนักวิจัยได้สรุปภาพรวมการดำเนินโครงการในระยะที่ผ่านมาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกบในพื้นที่อำเภอเชียงคำและอำเภอปง จังหวัดพะเยา และได้นำเสนอถึงแผนการดำเนินงานโครงการระยะถัดไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร สีตะพันธ์ุ เป็นผู้อำนวยการแผนโครงการในระยะที่ 2 โดยใช้ชื่อโครงการ “การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเชิงนิเวศเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการผลิตกบยั่งยืนสร้างสรรค์เชิงพานิชย์ สร้างชุมชนนวัตกรรมสู่การเป็นเมืองคลังแห่งอาหารจังหวัดพะเยา” เพื่อส่งเสริม พัฒนาและสร้างการรับรู้ชุมชนเลี้ยงกบให้เป็นคลังอาหารจังหวัดพะเยา

อีกทั้งได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประมงอำเภอเชียงคำและประมงอำเภอปง ที่ได้ร่วมรับฟังและขึ้นเสวนาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและแนวทางการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อรับการสนับสนุนและสร้างเครือข่ายจากภาครัฐ ให้กับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
17/5/2566 18:11:31น. 1188
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน