บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

17/5/2566 18:18:29น. 524
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ธัญทิพย์ คฤหโยธิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล พร้อมด้วยอาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ ประธานหลักสูตรการจัดการธรกิจ, อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ ประธานหลักสูตรการตลาดดิจิทัล, ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ ประธานหลักสูตร (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม, ผศ.ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, ดร.กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล, ดร.ฑาริกา พลโลก, อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ และอาจารย์นิตยา บุญชุ่ม คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การอบรมในวันที่ 15 พฤษภาคม ได้อบรมในหัวข้อ ทบทวนกระบวนการการประเมินและเกณฑ์ระบบประกันคุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตร แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรจากตัวบ่งชี้การกำกับมาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. โดย ผศ.ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานท์ ต่อด้วยOverview AUN-QA Assessment Process” โดย ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ การทำ desktop assessment และ Consolidated criteriaโดย นพ.สรวิศ บุญญฐี และสุดท้ายเทคนิคการสัมภาษณ์ และเคล็ดลับในการตั้งคำถามที่ดี โดย ผศกฤษฎา ใจแก้วทิ และผศ.ดร.สรชัย คำแสน ต่อด้วยการ workshop การจัดทำ Consolidated criteria และ interview Question (AUN QA 1-4) ต่อมาในวันที่ 16 พฤษภาคม เริ่มต้นด้วยการทำ workshop การวางแผนเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และจำลองบทบาทสมมติ และ Feedback เทคนิคการสัมภาษณ์ และเคล็ดลับในการตั้งคำถามที่ดี และในช่วงบ่ายได้มีการอภิปรายเรื่อง การบรรยายจรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดย รศ.จันทนี เพชรานนท์ ต่อด้วย หลักการเขียน Assessment Result and Report” โดย ผศ.ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานท์ และ หลักการพิจารณาคะแนน โดย ผศ.ดร.สรชัย คำแสน ปิดท้ายการอบรมพัฒนาผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรด้วย workshop Assessment Result and Report Preparation ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ ทบทวนกระบวนการการประเมินและเกณฑ์ระบบประกันคุณภาพ แนวทางการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับหลักสูตร รวมถึงจรรยาบรรณของผู้ประเมิน เทคนิค และเคล็ดลับต่างๆ ตลอดจนหลัการเขียนและการพิจารณาคะแนนที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
17/5/2566 18:18:29น. 524
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน