โรงเรียนสาธิต มพ. ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

18/5/2566 11:55:00น. 851
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
    วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ดร.วิภาศิริ สุนทรชัย หัวหน้าโครงการ วมว. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและอาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ทราบถึงโยบายการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้ง รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง เพื่อโรงเรียนสาธิตฯ จะได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ดร.พิศาล เครือลิต รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ชี้แจงระเบียบวินัยและหอพัก ดร.วิภาศิริ สุนทรชัย หัวหน้าโครงการ วมว. ชี้แจงและแนะนำโครงการ วมว. รวมถึงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภานุพันธ์ จันทะนะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ภานุพันธ์ จันทะนะ   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanpitcha.sr@up.ac.th   
18/5/2566 11:55:00น. 851
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน