กองอาคารสถานที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI GREEN

18/5/2566 16:07:45น. 849
กองอาคารสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. กองอาคารสถานที่ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (Super KPI) ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลเพื่อความยั่งยืน มาตรการที่ 5 พัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน นั้น     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายมนตรี ตาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวประภาพร งามจิต   
เพิ่มข่าวโดย :   prapaporn.ng@up.ac.th   
18/5/2566 16:07:45น. 849
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน