SEEN จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่...เตรียมความพร้อมใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา

19/5/2566 15:49:32น. 1778
University of Phayao
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ณ ห้องเรียน CE05203 มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับ แนะนำผู้บริหาร และอาจารย์ และได้มีการบรรยายแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเรียนในมหาวิทยาลัย โดย ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และต่อด้วยการให้ข้อมูลสวัสดิการนิสิต และทุนการศึกษา ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต รวมถึงการพบปะคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ รุ่นพี่ และเพื่อน โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   Surasak.ja@up.ac.th   
19/5/2566 15:49:32น. 1778
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน