คณะ ICT ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ICT รุ่นที่ 23 พร้อมพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ เพื่อชี้แจงข้อมูลด้านการเรียนการสอนและหลักการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

22/5/2566 14:32:06น. 1008
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ICT รุ่นที่ 23
          เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง UB 002 ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยงานคุณภาพนิสิต จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแนะนำแนวทางและหลักการปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งเพื่อให้นิสิตเรียนรู้วิธีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้นิสิตใหม่มีสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน รุ่นพี่ และบุคลากรของคณะฯ ร่วมถึงการถามตอบ ข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อที่จะได้สำเร็จการศึกษาตามที่ได้มุ่งหวังไว้
          ซึ่งในช่วงเช้า เป็นกิจกรรมผู้บริหารคณะพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ รหัส 66 จากนั้น ดร.นภา ราชตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยาย เรื่อง การเรียนการสอน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต บรรยาย เรื่อง อยู่และเรียน อย่างมีความสุข พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามและพูดคุยข้อสงสัยในเรื่องการเรียนการสอน ทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ของนิสิต และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการและบรรยายเรื่อง “อยู่และเรียน อย่างมีความสุข” จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ รหัส 66 หรือ ICT รุ่นที่ 23 พร้อมทั้งบรรยายถึงภาพรวมของคณะ ทั้งวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ และดร.นภา ราชตา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยาย เรื่อง “การเรียนการสอน” จากนั้นเป้นการบรรยาย เรื่อง การให้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดย ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา และการบรรยาย เรื่อง การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา โดย กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นิสิตใหม่ได้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในด้านการเรียน การยื่นเอกสารกู้ยืมเงิน กยศ. และเส้นทางการเดินรถภายในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
22/5/2566 14:32:06น. 1008
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน