วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

22/5/2566 16:31:13น. 493
วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล สำหรับพนักงานสายสนับสนุน
     วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา กองสอน ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย ดร.วสันต์ สรรพสุข ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา ดร.วรรณากร พรประเสริฐ ดร.อาภาพรรณ ประทุมไทย ดร.นริศรา เสือคล้าย อาจารย์สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน ดำเนินโครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการ ฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความเข้าใจในหลักการทางวิจัย เทคนิควิธีการด้านการวิจัย รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการวิจัยที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่จะเป็นประโยชน์แก่องค์กร และเสริมสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
22/5/2566 16:31:13น. 493
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน