สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training)

23/5/2566 14:43:36น. 628
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
          สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Assessor Training) ระหว่างวันที่ 15 – 16 และ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้าน AUN QA ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ ผู้ช่วยอธิการบดี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย คำแสน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ บรรยายเกี่ยวกับการทบทวนการประเมินและเกณฑ์ระบบประกันคุณภาพ AUN-QA ระดับหลักสูตรและแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ตลอดจนการทำworkshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้การดำเนินงานของหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
          ทั้งนี้ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 เป็นกิจกรรมมุ่งเน้นการสร้างผู้ประเมินรายใหม่ เพื่อร่วมทำหน้าที่ในการประเมินการดำเนินการของหลักสูตรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เพียงพอต่อจำนวนหลักสูตรที่เปิดดำเนินการ ซึ่งผู้ประเมินกลุ่มดังกล่าวจะถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่ร่วมกับผู้ประเมินรายเก่าที่ผ่านการปรับแนวความคิดของการพิจารณาการดำเนินการตามเกณฑ์ และการประเมินคะแนนของการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจากการอบรมในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเอง เพื่อเป็นการยกระดับให้มหาวิทยาลัยพะเยามีแนวทางการประเมินหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันยิ่งขึ้น ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 85 คน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวญภคกร ไชยมงคล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวญภคกร ไชยมงคล,นางสาวรัตนา จุมปาและผู้ช่วยศาสตราจารย์สรายศ ร่าเริงใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
23/5/2566 14:43:36น. 628
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน