การแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

24/5/2566 10:16:19น. 655
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดการประชุมการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามเข้าเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก
1. นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ
4. นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและทรัพย์สิน เป็นผู้ร่วมชี้แจง
5. นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ

โดยมีผู้ตอบรับการทาบทามฯ จำนวน 1 ราย ซึ่งได้มีการแสดงวิสัยทัศน์นโยบายในการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 20 นาที พร้อมตอบข้อซักถามจากบุคลากรของหน่วยงาน 10 นาที และเข้ารับการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวพราวตา ศรีวิชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวพราวตา ศรีวิชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   phrawta.sr@up.ac.th   
24/5/2566 10:16:19น. 655
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน