คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมฝ่ายพยาบาลสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

25/5/2566 12:07:10น. 600
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมฝ่ายพยาบาลสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย ดร. เภสัชกร ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในฝ่ายพยาบาลสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ให้นิสิตมีความเข้าใช้ในหลักการใช้ยา หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” โดย พว. อนุรักษ์ ขุนอ้อย ตำแหน่ง พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน และ พฉพ. ไชยวัฒน์ เรืองจิตต์ ตำแหน่ง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และการบรรยายในหัวข้อ “หลักการใช้ยา” โดย อาจารย์ เภสัชกรหญิง สุดารัตน์ แพงไตร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่นิสิต จัดกิจกรรม ณ ห้อง CE07212, CE07213, CE07214 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา

———————————

วิสัยทัศน์ : “องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570”

———————————

ค่านิยมองค์กร

CHANGE

C:Coaching culture วัฒนธรรมองค์กรแบบสอนงาน

H:Heart Work  ใช้ใจที่แน่วแน่ในการทำงาน

A:Agility  ความคล่องตัว

N:Networking  เครือข่ายความร่วมมือ

G:Good governance มีธรรมาภิบาล  

E:Empowerment  เสริมพลัง ทุกคนรู้จักหน้าที่ และทำให้ดีที่สุด

———————————

ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ

Website : http://www.pharmacy.up.ac.th/

twitter : @SUppharmacy

Youtube : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

E-Mail  : up_pharmacy@up.ac.th

Phone  : 054-466666 ต่อ 3188 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
25/5/2566 12:07:10น. 600
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน