คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

26/5/2566 10:16:43น. 807
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
           เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรา พงษ์นิล คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการคณะฯ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดชลบุรี

          โครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและวางแผนกระบวนการทำงานของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อส่งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรผ่านการทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน

          ต่อมา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำทีมคณะกรรมการคณะฯ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงานและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และแนะนำทีมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ทุกคน

          บรรยากาศในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นมิตร โดยบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานต่างได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวมถึงทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ อันจะช่วยหนุนเสริมให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังนั้น ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ย่อมช่วยให้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถดำเนินการปรับปรุงและวางแผนกระบวนการทำงานของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
ข้อมูล/ข่าว :    เพ็ญพิทักษ์ รัตนหิรัญ   
เพิ่มข่าวโดย :   penpitak.ra@up.ac.th   
26/5/2566 10:16:43น. 807
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน