คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตรียมความพร้อมมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ

26/5/2566 11:20:59น. 1052
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  EdPEx
          วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ จำนวน 20 ท่าน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรต่อไป

          การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งทีมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในการให้การต้อนรับและคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปสู่การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200) และพาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและห้องส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนิสิตรวมทั้งบุคลากรภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์อีกด้วย


          เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ซึ่งการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้เพื่อบริหารนั้นจะช่วยให้องค์กรมีการดำเนินงานที่เป็นระบบ ส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายวิทยา สุนสะดี   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
26/5/2566 11:20:59น. 1052
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน