การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยพะเยา

29/5/2566 13:30:30น. 1196
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยพะเยา
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14
มหาวิทยาลัยพะเยา
                                 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 การจัดการประชุมในครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิด โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายเทวา ปัญญาบุญ ในการกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม UB 003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดจาก นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ และได้รับเกียรติจากวิทยากร หัวหน้าฝ่ายวิชาการวิจัยและประยุกต์ใช้แสงซินโครตอนสถาบันวิจัยแสงซินโครตอน (องค์กรมหาชน) ดร.พินิจ กิจขุนทด และ ประธานกรรมการบริหาร CT Asia,CT Asia Robotics คุณเฉลิมพล ปุณโณทก และวิทยากรรับเชิญ Invited Speaker จากมหาวิทยาลัยในเครือเทางาม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 โดยมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานทางวิชาในการรูปแบบ Oral Presentation และรูปแบบ Poster Presentation พร้อมกับงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ฯ และพิธีมอบรางวัล