โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา

29/5/2566 13:36:25น. 839
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ และรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และอาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 25 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
29/5/2566 13:36:25น. 839
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน