คณะเภสัชศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน"

29/5/2566 14:34:40น. 685
คณะเภสัชศาสตร์ การประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร องอาจ มณีใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบูรณาการพันธกิจสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ พร้อมด้วย เภสัชกรพิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กรและคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน" ณ ห้อง Co-learning คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ ความสำคัญของคุณภาพการศึกษา เกณฑ์คุณภาพการศึกษา ผลลัพธ์ของการดำเนินการ และการประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
     การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน" เป็นหนึ่งกิจกรรมของโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร เกิดความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ การวางแผน การปรับปรุงพัฒนากระบวนการการดำเนินงาน และได้ผลลัพธ์ ที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
ประเภทข่าว : 5. ด้านการบริหาร

———————————
วิสัยทัศน์ : “องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570”
———————————
ค่านิยมองค์กร
CHANGE
C:Coaching culture วัฒนธรรมองค์กรแบบสอนงาน
H:Heart Work ใช้ใจที่แน่วแน่ในการทำงาน
A:Agility ความคล่องตัว
N:Networking เครือข่ายความร่วมมือ
G:Good governance มีธรรมาภิบาล
E:Empowerment เสริมพลัง ทุกคนรู้จักหน้าที่ และทำให้ดีที่สุด
———————————
ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ
Website : http://www.pharmacy.up.ac.th/
twitter : @SUppharmacy
Youtube : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
E-Mail : up_pharmacy@up.ac.th
Phone : 054-466666 ต่อ 3188 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางทัศยาภรณ์ กาตาสาย   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
29/5/2566 14:34:40น. 685
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน