อาจารย์และบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์รับมอบเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการและบุคลากรที่ยื่นขอตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

30/5/2566 13:35:35น. 868
อาจารย์และบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์รับมอบเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการและบุคลากรที่ยื่นขอตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก มอบเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรที่ยื่นขอตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

     ซึ่งผู้ที่ได้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ดร.สินธุพร มหารัญ อาจารย์สาขากายภาพบำบัด


รางวัลสำหรับบุคลากรที่ยื่นขอตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน) ท่านแรกได้แก่ นายนพดล เมืองซื่อ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และท่านที่สอง ได้แก่ นางสาวพัชรินทร์ พรหมเผ่า ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด ซึ่งมี นางสาวสายสุนีย์ คนสนิท เข้ารับรางวัลแทน