ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำทีมบุคลากรร่วมทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ณ Wintree City Resort Chiang Mai

2/6/2566 9:41:02น. 894
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นำทีมบุคลากรร่วมทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ณ Wintree City Resort Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ในวันที่ 25 พฤษภาคม เริ่มต้นด้วยการกล่าวทักทาย และได้กล่าวถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของคณะฯ ต่อด้วยนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นผู้ให้ข้อมูล หลังจากนั้นได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 และทิศทางการดำเนินงาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 – 2568 ด้านการบริหาร, ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ, ด้านวิชาการ, ด้านการพัฒนานิสิต และด้านการพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล โดยรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ต่อด้วยแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) และในช่วงบ่ายได้ทำการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “การเชื่อมโยงโครงการในแผนปฎิบัติการ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และ AUN QA” โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกิจสากล เป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว ต่อด้วย “แนวปฏิบัติวิธีการจัดตั้งโครงการในแผนปฏิบัติการ และระเบียบเบิกจ่าย กับการใช้ ระบบบริหารจัดการงบประมาณ E-Budget” โดยมีนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ให้ข้อมูล

ต่อมาในวันที่ 26 พฤษภาคม ได้ดำเนินการทำ BCA Sharing การจัดการความรู้งานด้านการบริหารงานคุณภาพองค์กร 2 ประเด็น ได้แก่ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว ต่อด้วยประเด็น “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” โดยมีรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ เป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการระดมความคิดเห็นการกำหนดตัวชี้วัดและวิธีการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของคณะ โดยทำการแบ่งกลุ่มทั้งหมด 7 กลุ่ม แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ 5 กลุ่ม และกลุ่มสื่อสาร 2 กลุ่ม โดยสรุปได้ว่า “นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ จะต้องมีการติดอาวุธ (ทักษะ) ในด้านการประกอบการและการสื่อสาร” ไมว่าจะ Leader Skills, Data Analytics, Mindset ทางธุรกิจ, ทักษะการนำเสนอในที่สาธารณะ, การสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินโครงการนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรคณะฯ มากกว่า 60 คน โดยมีจุดประสงค์เดียวกันคือ “การผลิตบัณฑิตให้มีทักษะด้านการประกอบการและการสื่อสาร”  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร/ณภัทร รวมสุข   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
2/6/2566 9:41:02น. 894
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน