คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาองค์กร Organization Development

6/6/2566 9:45:13น. 695
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาองค์กร Organization Development
วันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาองค์กร Organization Development
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า (คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์) เป็นประธานในการดำเนินโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร หัวหน้างาน คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนการดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ วิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 ด้านวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการ ด้านบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและผลการดำเนินงานของ 7 หลักสูตรวิชา ให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว (คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา)
ร่วมด้วยอาจารย์บุญเรือง ขาวนวล (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) ดร.สุกาญจนา กำลังมาก (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและการบริหารงานบุคคล) คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน จากคณะวิทยาศาสตรสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ด้านคุณภาพการศึกษา การประสานความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันเพื่อความเป็นเลิศในการบริหารงานองค์กรต่อไปในอนาคต
.
On May 29 – June 1, 2023, University of Phayao, Faculty of Public Health, presented the organizational development (OD) project. On this occasion, Asst. Prof. Dr. Somkid Juwa, Dean of the School of Public Health, presided over the meeting at Aonang Princeville Villa Resort and Spa, Krabi Province. Participants in the meeting included administrators, curriculum presidents, leaders, academic staff, and support personnel. The operation of this project aims to exchange knowledge, suggest, analyze, and summarize the fiscal year 2022 results. These include academic, research and innovation, management, academic service, preserve of arts and culture, and seven courses. As a result, it is more comprehensive and effective.
In this regard, we are honored to have Dr.Wallapa Cheoiboukaew, Dean of the Faculty of Health and Sports Sciences, Mr.Boonruang Khaonuan, Deputy Dean for Research and Academic Services, Dr.Sukanjana Kamlungmak, Assistant to the Dean for Student Development and Personnel Administration), academic staff, and support personnel. To exchange and learn about the quality of education, collaboration, and networking among institutions in order to achieve future excellence in organizational management.


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
6/6/2566 9:45:13น. 695
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน