วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในวิชาชีพครู (ค่ายเมล็ดพันธุ์ครู ครั้งที่ 9)

6/6/2566 10:50:24น. 607
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ดำเนินโครงการเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในวิชาชีพครู (ค่ายเมล็ดพันธุ์ครู ครั้งที่ 9)

     เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกับสโมสรนิสิตวิทยาลัยการศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่น และรักในวิชาชีพครู (ค่ายเมล็ดพันธุ์ครู ครั้งที่ 9) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดค่ายเมล็ดพันธุ์ครูฯ พร้อมคณะผู้บริหารของคณะร่วมผลิต คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 มีความศรัทธา ความมุ่งมั่น รักในวิชาชีพครู และหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครู ตามวิสัยทัศน์ “ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูงชั้นนำของประเทศ เพื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม UB 004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีฯ และอาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวิทยากรมาบรรยายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ และให้ข้อคิดในการปรับตัวสำหรับนิสิตใหม่ เพื่อเสริมเสร้างอัตลักษณ์ “สุนทรียภาพ สุขภาพบุคลิกภาพและจิตภาพที่ดี” และก้าวสู่ความเป็นครูมืออาชีพ ดังนี้

    หัวข้อ “การปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา” โดย นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

    หัวข้อ “การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีทางจิตใจ” โดย นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ นางสาวธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิต และนางสาวพัชรินทร์ ขุ่ยคำ

    หัวข้อ “PDCA เพื่อวางแผนการใช้ชีวิตของนิสิตครูยุคใหม่” โดย ดร.วสันต์ สรรพสุข และ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการศึกษา

   นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมของสโมสรนิสิตที่น่าสนใจอีกมากมาย ถือเป็นโครงการแรกในการต้อนรับนิสิตใหม่เข้าสู่วิทยาลัยการศึกษา และมหาวิทยาลัยพะเยา อย่างเป็นทางการ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
6/6/2566 10:50:24น. 607
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน