คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมบุคลากรประจำภาคการศึกษา 2566

6/6/2566 13:28:06น. 2758
คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมบุคลากรประจำภาคการศึกษา 2566

     คณะศิลปศาสตร์จัดประชุมบุคลากรประจำภาคการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา  9.00 – 12.00 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การพบปะพูดคุยกับคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 2) การแจ้งแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 3) การนำเสนอแนวทางการพัฒนาคณะฯ โดยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ก่อนการทำแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์ต่อไป 4) การรายงานผลการดำเนินการทุกพันธกิจของคณะฯ โดยรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี 5) การมอบรางวัลเพื่อยกย่องชมเชยบุคลากรของคณะศิลปศาตร์ ผู้มีผลงานดังต่อไปนี้

5.1 รางวัลผลการประเมินการสอนดีเด่น สาขาวิชาภาษาไทย จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อังกฤษ และวิชาศึกษาทั่วไป

5.2 รางวัลผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น

5.3 รางวัลผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด รอบ 3 ปี

5.4 รางวัลผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติสูงสุด รอบ 3 ปี

5.5 รางวัลผู้มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดของแต่ละสาขาวิชา

5.6 รางวัลผู้มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการพัฒนาผลงานวิชาการ

5.7 รางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีผลงานนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นของคณะฯ

5.8 ยกย่องชมเชยผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

5.9 ยกย่องชมเชยผู้รับการประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

5.10 รางวัลพิเศษสำหรับบุคลากรที่เข้าอ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ DMS สูงสุด

5.11 การแสดงความยินดีกับบุคลากรผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

     นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้แจ้งข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่ การแจ้งย้ำข้อบังคับบริหารงานบุคคล 2563 ประกาศมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 2565 ขั้นตอนการสมัครบัญชี Google Scholar โดยใช้ email มหาวิทยาลัย และแนวทางการพิจารณาวารสารที่ควรหลีกเลี่ยงการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

ข้อมูล: คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์

ภาพ: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล

ข่าว: ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ

Facebook Page: https://www.facebook.com/photolibarts/

ค้นหารูปภาพทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์: http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
6/6/2566 13:28:06น. 2758
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน