บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

6/6/2566 14:06:27น. 536
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกของนิสิตวิทยาลัยการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
    วันที่ 6 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดภาคเรียนเป็นวันแรกของภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ได้เข้าเยี่ยมชมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา 161111 จิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพ ณ อาคารเรียนรวม CE และกล่าวทักทาย และให้กำลังใจนิสิต หลังจากนั้น อาจารย์เมทิกา เลิศปฐมา อาจารย์ประจำรายวิชา ได้ปฐมนิเทศรายวิชา อธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา วิธีการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ให้คำแนะนำในการเรียนและทำข้อตกลงในชั้นเรียนร่วมกัน ตลอดจนกล่าวถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ที่จะบูรณาการในรายวิชา เพื่อให้นิสิตมีศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชน มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีสมรรถนะทางวิชาชีพ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และชุมชน ซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และนิสิตให้ความสนใจในการเรียนเป็นอย่างดี


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   Khomthit.cha@up.ac.th   
6/6/2566 14:06:27น. 536
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน