ฝ่ายบริการสุขภาพและจัดหารายได้ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6/6/2566 14:36:58น. 866
ฝ่ายบริการสุขภาพและจัดหารายได้ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและพัฒนารายได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ นำทีม อาจารย์และบุคลากร คณะสหเวชศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับการต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รักษาการแทนผู้อำนวนการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก พร้อมทีมบุคลากรศูนย์ฯ เข้าต้อนรับคณะศึกษาดูงาน


ทั้งนี้ได้ศึกษาดูงานบริการด้านคลินิกต่าง ๆ ในส่วนระบบการบริหารงานบริการ งานบุคคล แนวคิดการตลาด รวมถึงการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการอีกด้วย