กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การพัฒนานวัตกรรมชุมชนสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

10/6/2566 11:47:32น. 8354
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การพัฒนานวัตกรรมชุมชนสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตร (Coach ประจำหลักสูตร) “Community Change Agent : เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม” โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ

จากนั้นเป็นการแนะนำรายวิชา 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม โดย อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม อาจารย์ประจำรายวิชา การนิยามความหมายและลักษณะชุมชน แนะนำรายละเอียดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคมและกิจกรรม Workshop “Community Change Agent : เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม” โดย อาจารย์สาริณีย์
ภาสยะวรรณ อาจารย์ประจำรายวิชา ช่วงท้ายเป็นการร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมรายวิชา 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป และพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การพัฒนานวัตกรรมสำหรับอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Coach ประจำหลักสูตร)
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งสิ้น 280 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
10/6/2566 11:47:32น. 8354
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน