กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรม Good Health Well – Being : BMI Challenge

23/6/2566 13:54:46น. 541
Being : BMI Challenge
กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรม DSA FIT & FRESH  ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) Project : Good Health Well – Being : BMI Challenge ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนอง (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ 2.1.1 Best Practice ที่ใช้ BCG Model เป็น Platform ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม (Societal Well-Being) และส่งเสริมให้บุคลากรกองกิจการนิสิต         มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ทั้งนี้ กองกิจการนิสิต ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรแบบองค์รวม ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 15 กันยายน 2566 ประกอบด้วย กิจกรรมการสำรวจพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กิจกรรมการตรวจวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย ไขมัน กล้ามเนื้อ กระดูก น้ำ ฯลฯ การชั่งน้ำหนักทุกสองสัปดาห์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย เช่น แอโรบิค รำวง ลีลาศ กิจกรรมด้านโภชนาการและอาหารคลีน โดยเปิดโอกาสให้ผู้นำนิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของผู้นำนิสิตให้มีสุขภาพแข็งแรง   


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
23/6/2566 13:54:46น. 541
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน