พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566

10/7/2566 14:14:39น. 651
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ดำเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-6 และนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 1-4 ที่เข้าร่วมพิธี หลังจากนั้น ประธานสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ได้นำกล่าวปฏิญาณตน การจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนาธรรมอันดีงามให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ และแสดงถึงความกตัญญู กตเวทิตา ระลึกถึงพระคุรของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตต่อไป

     ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้มอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร นิสิต ที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ อุทิศเวลา เสียสละ เพื่อประโยชน์ของคณะมาโดยตลอด และเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรและนิสิต ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี้

- โล่เกียรติคุณ “คุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565” จาก แพทยสภา
     1. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ อาจารย์แพทย์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
     2. นายศุภโชค เจียวก๊ก นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

- โล่รางวัลบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ : นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์

- โล่รางวัลบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน : นางสาวณัฐิกานต์ นันทโภคิน นักวิชาการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์

- เกียรติบัตรเรียนดี ให้แก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 46 คน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
10/7/2566 14:14:39น. 651
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน