ม.พะเยา รับการติดตามประเมินจาก อว. จากการประกวดสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่น พ.ศ.2566

11/7/2566 10:57:16น. 24793
รับการติดตามประเมินจาก อว.

           วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) คุณสุวรรณี คำมั่น และ คุณนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วยนายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สป.อว. พร้อมคณะ ในการดำเนินการติดตามประเมิน การประกวดสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่น พ.ศ.2566 รับฟังการนำเสนอการดำเนินงาน และลงพื้นที่ (Site Visit) เพื่อเยี่ยมชมผลงานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ส่งเข้าประกวดผลงานสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเชิงพื้นที่ดีเด่น ประจำฟปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า ด้วยปณิธาน "ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน" และวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากลอย่างยั่งยืน" จึงมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของ อว. ภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Re-inventing University) มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนดบทบาทของตนเองให้อยู่ในกลุ่ม 3 เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น โดยมีเป้าหมายที่มุ่งเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent and Skilled Human Resources) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสร้างงานวิจัยเป็นรากฐาน สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สู่การเติบโตของสังคมอย่างยั่งยืน

         รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านที่ 1 เรื่อง การปฏิรูประบบบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่/ ท้องถิ่น และ นำเสนอผลการดำเนินงานด้านที่ 3 เรื่อง การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม บริการวิชาการไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จากนั้น คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลงานที่ประสบความสำเร็จ ณ ร้าน 7-11 สาขามหาวิทยาลัยพะเยา สวนซะป๊ะ ฟาร์ม และอุทยานการเรียนรู้จังหวัดพะเยา TK Park Phayao ซึ่งขับเคลื่อนการทำงานภายใต้โครงการ Phayao Learning City 

 


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานสื่อสารองค์กร / กระทรวง อว.   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
11/7/2566 10:57:16น. 24793
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน