คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครู “ศิษย์วิทยา น้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2566

11/7/2566 11:40:33น. 563
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการไหว้ครู “ศิษย์วิทยา น้อมวันทา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม เพื่อระลึกถึงครู อาจารย์อัน เป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติตนแต่สิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยาตั้งตนอยู่ในโอวาท คำสั่งสอนของครู อาจารย์ และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง UB055อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ฯ
ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 นี้ มีนิสิตได้รับเหรียญรางวัลเรียนดีและเกียรติบัตร ดังนี้
1. นิสิตที่ได้รับเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 คน
2. นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 คน
3. นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 6 คน
4. นิสิตที่มียอดเยี่ยมตลอดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 ในหลักสูตรเดี่ยว หลักสูตร 2 ปริญญา และนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ในหลักสูตรโครงสร้างวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จำนวน 59 คน
5. นิสิตที่มีผลงานด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น และคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 25 คน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม/สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
11/7/2566 11:40:33น. 563
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2024

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน